RSS

Autorzy
Carlo Andrea F. de - prof., Uniwersytet „Orientale” w Neapolu, Włochy.
Tłumacz przysięgły z języka polskiego. Prowadzi zajęcia z literatury, tłumaczeń i języka polskiego. W obszarze jego zainteresowań znajdują się tematy filologiczno-literackie. Autor wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianej polonistyki, np.: „Polonia? Aaah Bologna!” W labiryncie stereotypów włosko-polskich i polsko-włoskich („Postscriptum Polonistyczne” 2008, nr 1), Pompejus plura bella gessit quam coeteri legerunt: rękopis Artura Wołyńskiego jako osobie, świadectwo jubileuszu Józefa I. Kraszewskiego („Lingue e Linguaggi”, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere” 2009, nr 3).
Kontakt: andreadcit@yahoo.it

Choi Sungeun (Estera Czoj) - prof., Wydział Studiów Polskich, Uniwersytet Studiów Zagranicznych Hankuk w Seulu, Korea Południowa.
Jej zainteresowania naukowe to: komparatystyka, współczesna poezja polska oraz przekład literacki. Do jej najważniejszych publikacji należą: Korea w polskich utworach literackich: od pierwszej wzmianki do współczesności, w: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia, t. 1, 2009; Poezja Wisławy Szymborskiej z perspektywy filozofii Lao-Zhuanga, w: R. Cudak, red., Literatura polska w świecie, t. 3, Obecność (2010); Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Korei Południowej, „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 4. W 2012 roku została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.
Kontakt: estera90@naver.com

Chojnowski Przemysław - dr, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska.
Pracuje na pograniczu polsko-niemieckim w Collegium Polonicum w Słubicach. Tytuł naukowy doktora filozofii otrzymał na Viadrinie na podstawie rozprawy Zur Strategie und Poetik des Übersetzens. Eine Untersuchung der Anthologien zur polnischen Lyrik von Karl Dedecius (Strategia i poetyka przekładu. Analiza niemieckich antologii poezji polskiej Karla Dedeciusa) (Berlin, 2005). Książkę przygotował w oparciu o prywatne zbiory tłumacza – Archiwum Karla Dedeciusa w Collegium Polonicum (AKD). Naukowy opiekun AKD (2001–2003), lektor języka polskiego na Uniwersytecie Viadrina (2006–2008), Visiting Fulbright Lecturer of Polish Studies w University of Washington Seattle, USA (2008–2010). Ostatnio wydał dwujęzyczną książkę Dedecius-Miłosz. Listy / Briefe 1958–2000 (Łódź, 2011). Obecnie pracuje nad monografią nt. twórczości i literackiej dwujęzyczności Piotra (Petera) Lachmanna.
Kontakt: pch@amu.edu.pl

Choriew Wiktor - prof. dr hab., Instytut Słowianoznawstwa, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja.
Rosyjski slawista, badacz literatury polskiej. Autor ponad 300 prac z zakresu historii literatury polskiej, rosyjsko-polskich kontaktów kulturalnych i literackich oraz komparatystyki literackiej. Jego najważniejsze publikacje książkowe to: O literaturie narodnoj Polszy, Władisław Broniewskij, Stanowlenije socjalisticzeskoj literatury w Polsze, Polsza i poljaki głazami russkich literatorow, Polskaja literatura XX wieka. 1890–1990, Powojenna literatura polska w oczach rosyjskiego polonisty. W czerwcu 2010 roku otrzymał nagrodę „Pegaz Polski” za monografię poświęconą polskiej literaturze XX wieku.


Ciesielska Joanna - dr, Katedra Filologii Słowiańskich, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja.
Ukończyła słowacystykę na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu, studia doktoranckie odbyła w Bratysławie, w Instytucie Literatur Światowych Słowackiej Akademii Nauk. W latach 2012–2015 pracowała jako adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskich na Wydziale Filozoficznym UK w Bratysławie. Była odpowiedzialna za zajęcia kulturowo-literackie i tłumaczeniowo-przekładowe dla polonistów. Zajmuje się przekładem specjalistycznym.
Kontakt: ioanac@wp.pl

Cieślik Nina - doktorantka, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska.
Autorka artykułów i recenzji poświęconych Florianowi Śmiei. Zainteresowania naukowe: literatura i sztuka polska dwudziestego wieku, archiwistyka w badaniach literaturoznawczych, dydaktyka literatury.
Kontakt: ninacieslik@interia.pl

Cudak Romuald - dr hab. prof. UŚ, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Pracownia Badań nad Językiem i Literaturą Polską w Świecie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Autor licznych publikacji z zakresu literaturoznawstwa i glottodydaktyki. Napisał m.in.: Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka (Katowice 2004), Czytając Białoszewskiego (Katowice 1999), Świetopełna trześć dziwosłów: interpretacje wierszy i szkice o współczesnej poezji polskiej (Katowice 1999); redaktor i współredaktor wielu tomów zbiorowych i monografii, m.in.: Polskiej genologii literackiej (wraz z D. Ostaszewską, Warszawa 2007), Innych optyk (wspólnie z J. Tambor, Katowice 2002) oraz tomów Literatury polskiej w świecie (Katowice).
Kontakt: romuald.cudak@us.edu.pl

Cybienko Olga - dr, Instytut Słowianoznawstwa, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja.
Autorka prac o polskiej prozie wiejskiej, twórczości T. Konwickiego, G. Herlinga-Grudzińskiego, J. Iwaszkiewicza, recepcji romantyzmu polskiego w Rosji, publicystyce W. Sołowjowa, K. Leontjewa, W. Rozanowa, o Polakach i Polsce.
Kontakt: cybenko@mail.ru

Czarnecka Barbara - dr, Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopenika w Toruniu, Polska.
Absolwentka biologii i filologii polskiej UMK, badaczka literatury emigracyjnej i dwudziestolecia międzywojennego. Obecnie jej zainteresowania kierują się ku badaniom kulturowym i lekturze w perspektywie feministycznej i genderowej. Dysertację doktorską poświęciła twórczości Jerzego Pietrkiewicza. Opublikowała m.in. wybory poezji i esejów tego autora, przygotowała też edycję jego poematów publikowanych pod pseudonimem w paryskiej „Kulturze” (J. Pietrkiewicz: Nieznane poematy (Jana Nepomucena Rzeckiego) , przygotowała do druku i poprzedziła wstępem B. Czarnecka, Toruń 2013). W minionym roku ukazała się jej książka interpretująca wątki, tropy i aluzje składające się na homotekstualny autoportret Jana Lechonia Ruchomy na szali wagi. Lechoń homotekstualny (2013).
Kontakt: bwitch@wp.pl

Czawdarow Raczo - doc. dr, Uniwersytet im. Konstantyna Presławskiego w Szumenie, Bułgaria.
Wykładał historię literatur słowiańskich i gramatykę porównawczą języków słowiańskich w latach 1975–2012. W latach 1975–1983 prowadził wykłady z języka polskiego. Jego zainteresowania naukowe to: komparatystyka literacka i historia poszczególnych literatur słowiańskich. Wydał podręcznik o historii literatury polskiej od renesansu do pozytywizmu, podręcznik o modernizmie w literaturach zachodnio- i południowosłowiańskich, jak również podręcznik o awangardach słowiańskich. Obronił pracę doktorską na temat Nurt chłopski w prozie polskiej. Praca habilitacyjna: Awangardyzm w literaturze polskiej, czeskiej, serbskiej i chorwackiej.
Kontakt: d.tchavdarova@gmail.com

Czerkies Tamara - dr, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagieloński, Kraków, Polska.
W 2011 roku doktoryzowała się w zakresie glottodydaktyki polonistycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka filologii polskiej oraz studiów podyplomowych UJ – specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego (2003–2004). W latach 2005–2007 pracowała w Uniwersytecie Trynity College w Dublinie, nauczając języka i kultury polskiej. W kręgu jej zainteresowań pozostaje literatura jako ważny element kształcenia cudzoziemców oraz tożsamość kulturowa wzmacniana przez kontakt z literaturą. Jest autorką monografii Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej) (2012) oraz artykułów dotyczących wykorzystania tekstów literackich w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
Kontakt: tamaraczerkies@wp.pl