RSS

Autorzy
Dalecka Teresa - dr, Centrum Polonistyczne, Uniwersytet Wileński, Wilno, Litwa.
Historyk literatury, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Odbyła staż naukowy w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Bierze udział w programie wymiany profesorskiej Erasmus (uczelnie w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Kielcach). Interesuje się literaturą polską dwudziestego wieku, międzywojennym życiem literackim Wilna, polsko-litewskimi związkami literackimi oraz recepcją literatury polskiej na Litwie. Autorka książki Dzieje polonistyki wileńskiej 1919-1939 (Kraków 2003). Publikuje artykuły naukowe na Litwie i za granicą, jest autorką podręczników do literatury dla uczniów szkół średnich, tłumaczką literatury litewskiej na język polski.
Kontakt: teresa.dalecka@flf.vu.lt

Dankowa Steliana - mgr, Katedra Slawistyki, Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria.
Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego i z przekładu. Współautorka podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego Jeśli chcesz wiedzieć więcej… (razem z Mirą Kostovą, 2005). Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu teorii przekładu.
Kontakt: steliana.vtu@gmail.com

Darska Bernadetta - dr hab., Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska.
Wykładowczyni w Szkole Mistrzów Pióra w Collegium Civitas. W latach 2002–2009 redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”. Autorka ośmiu książek. Ostatnio opublikowała Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o reportażu polskim XXI wieku (2014) i Maski zła. (Nie)etyczność postaw i zachowań jako temat współczesnego reportażu polskiego (2016). Od 2009 roku przez sześć lat prowadziła blog krytycznoliteracki A to książka właśnie!, teraz zaprasza na Nowości książkowe (www.bernadettadarska.blog.onet.pl).
Kontakt: bernadetta.darska@uwm.edu.pl

Daskałow Nikołaj - prof. dr hab., Katedra Slawistyki, Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria.
Slawista i polonista, specjalista w zakresie literatury polskiej. Współzałożyciel kierunku studiów: filologia słowiańska, ze specjalnością język polski i literatura polska oraz Katedry Slawistyki (1995). Założyciel Centrum Polonijnego (2002) w Uniwersytecie im. św. św. Cyryla i Metodego. Dziekan Wydziału Filologicznego (1996–2003) i kierownik Katedry Slawistyki (1995–2005) tegoż Uniwersytetu. Główny nurt badań to polska powieść historyczną, a szczególnie twórczość i recepcja zagraniczna dzieł Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Adama Mickiewicza, Stefana Żeromskiego. W książkach Оспорвани шедьоври (Podważane arcydzieła, 1994) i Сюжетите на историята и реваншът на духа (Tematy historii i rewanż ducha, 2001) analizuje bułgarską, a w Славянски литературни взаимоотношения (Słowiańskie stosunki literackie, 1999) słowiańską recepcję polskich pisarzy.
Kontakt: yarmich@yahoo.com

Delaperrière Maria - Maria Delaperrière – prof. dr hab., Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paryż, Francja.
Przez wiele lat kierowała Wydziałem Polonistyki w Institut National des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu oraz Ośrodkiem Badań Środkowoeuropejskich na tej uczelni. Jest autorką książek: Les avant-gardes polonaises et la poésie européenne (1991); Panorama de la littérature polonaise des origines à 1822 (we współpracy z F. Ziejką, 1992); Dialog z dystansu (1998); Polskie awangardy a poezja europejska (2004); Pod znakiem antynomii (2006); La littérature polonaise à l’épreuve de la modernité (2008); Literatura polska w interakcjach (2011) oraz 150 artykułów naukowych. Pod jej redakcją ukazało się 30 książek poświęconych literaturze polskiej i środkowoeuropejskiej.
Interesuje się kulturą Europy Środkowej, komparatystyką literacką, polską literaturą współczesną.
Kontakt: maria.delaperriere@gmail.com

Demadre-Synoradzka Anna - dr, Uniwersytet w Lille, Francja.
Literaturoznawca, pasjonatka nauczania języka polskiego; autorka m.in. biografii Jerzego Andrzejewskiego (Andrzejewski, Kraków 1997) oraz wstępu i przypisów do wydania Miazgi tegoż autora w serii BN (Wrocław 2002). W wolnych chwilach maluje.
Kontakt: ania-s-d@wanadoo.fr

Dembińska-Pawelec Joanna - dr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Autorka książek: Światy możliwe w poezji Stanisława Barańszczaka, Vilanella. Od Anonima do Barańczaka oraz „Poezja jest sztuką rymu”. O świadomości rymu w poezji polskiej XX wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak).
Kontakt: joanna.dembinska-pawelec@us.edu.pl

Denczewa Diliana - dr, Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria; Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska.
Interesuje się frazeologią, językiem poetyckim, teorią przekładu, przekładem artystycznym. Najważniejsze publikacje: Двойната актуализация на фразеологизмите в поезията и техники в превода им. Девети българо-полски колоквиум (Юбилейни паисиеви четения), Пловдив, 5–6 ноември 2002; Няма го Майстора, Маргарита, ІХ Национални славистични четения, София, 17–19 април, 2008 г. opublikowany w „Истина, мистификации, лъжа в славянските езици, литератури и култури”, 2011; Тенденции в съвременната детска реч, Проблеми на устната комуникация, 2010; Поетичните превъплъщения на един фразеологизъм. Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Паисиеви четения, Пловдив, Научни трудове, том 46. кн. 1, сб. А, 2008; Бреме и предателство. Камъкът и ножът като фразеологични компоненти в български лирични творби. Научни трудове на ПУ. „Език – литература – обществени институции”. Т. 47, кн. 1, сб. А, 2009; Актуализиране на дословното значение на фразеологични единици в полски и български рекламни текстове. „Истина, мистификации, лъжа в славянските езици, литератури и култури” (Х национални славистични четения) 2011; Фразеологизъм и метафора – подобие и различност. Време и история в славянските езици, литератури и култури (ХI национални славистични четения) 2012.
Kontakt: diliana_d_d@abv.bg

Dębski Robert - dr hab., Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Uniwer-sytet Jagielloński w Krakowie, Polska.
Associate Professor i dyrektor Horwood Language Centre na The University of Melbourne (1996–2008) oraz dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ (2009–2011). Autor wielu prac naukowych, z których najważniejsze to: Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii: języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji (WUJ, 2011), Project- oriented CALL: Implementation and Evaluation (CALL Journal, 2000), Language learning through social computing (Applied Linguistics Association of Australia, 1997). Jego zainteresowania naukowe dotyczą aspektów dwujęzyczności w logopedii, utrzymania i utraty języków mniejszościowych oraz wspomaganego komputerowo nauczania języków.
Kontakt: robert.debski@uj.edu.pl

Dimitrowa Marineła - doktorantka, Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria.
Temat dysertacji doktorskiej: Koncepcja ziemi i człowieka w powieści „Chłopi” Władysława Reymonta. Interesuje się literaturą, antropologią i problemami przekładu.
Kontakt: marinella.d.dimitrowa@gmail.com

Dobrotová Ivana - Doc. PhDr., Ph.D., Katedra Slawistyki, Sekcja Polonistyki, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska.
Kierownik Sekcji Polonistyki. Zajmuje się współczesnym językiem polskim, bada tendencje rozwojowe i tendencje do internacjonalizacji języka polskiego w kontekście porównawczym, interesuje się badaniem tekstów publicystycznych pod kątem obrazów medialnych Polski w czeskiej prasie. Autorka kilkudziesięciu artykułów publikowanych w czasopismach oraz w tomach zbiorowych.
Kontakt: ivana.dobrotova@upol.cz

Dojczynowa Stanka Bonowa - dr, Katedra Slawistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria.
Specjalizuje się w zakresie frazeologii, gramatyki semantycznej, nauczania języka polskiego jako obcego. W latach 2008–2012 lektorka języka bułgarskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka książki Jednostki frazeologiczne związane z chrześcijaństwem. Paralele bułgarsko-polskie.
Kontakt: s_bonowa@abv.bg

Dunin-Dudkowska Anna - dr, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska.
Od 2009 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora CJKP. W 2008 r. obroniła pracę doktorską pt. Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tekstologii i genologii, głównie w odniesieniu do gatunków administracyjnych i prawnych. Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Autorka lub współautorka 5 książek, 30 artykułów naukowych i licznych tłumaczeń, głównie o tematyce ekonomiczno-prawnej.
Kontakt: anna.dunin-dudkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Dutka Elżbieta - dr hab., prof. UŚ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Autorka między innymi następujących książek: Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI (2011); Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku (2014); Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia (2016). Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych ze zwrotem topograficznym, geopoetyką i antropologią miejsca. Zajmuje się literaturą polską wieku XX i XXI, zwłaszcza prozą kresową, literaturą regionalną oraz dydaktyką literatury.
Kontakt: elzbieta.dutka@us.edu.pl

Dziadek Adam - prof. zw. dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski, Polska.
Zajmuje się teorią literatury, komparatystyką literacką, historią literatury XX wieku, a także przekładem tekstów naukowych. Jest członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN, komitetu redakcyjnego „Pamiętnika Literackiego”, redaktorem naczelnym półrocznika „Śląskie Studia Polonistyczne”. Autor książek: Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata (1999), Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej (2004 wyd. I, 2011 – wyd. II), Na marginesach lektury. Szkice teoretyczne (2006), Obrazy i teksty. Interferencje i interpretacje (2007). Opracował również Wybór wierszy Aleksandra Wata w ramach serii „Biblioteka Narodowa” (2008).
Kontakt: adam.dziadek@us.edu.pl

Dziak Aleksandra - dr, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska.
Zainteresowania badawcze: wykorzystanie narzędzi cyfrowych w procesie dydaktycznym i w badaniach humanistycznych. Wybrane publikacje: Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji, Lublin 2012, e-polonistyka, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2009, e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2012.
Kontakt: adziak@kul.pl