RSS

Autorzy
Leszkowa Olga - doc. dr, Katedra Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologii, Uniwersytet Moskiewski, Rosja.
Zajmuje się teorią i praktyką przekładu tekstów specjalistycznych. Prowadzi lektorat i konwersatoria języka polskiego dla studentów slawistyki i rusycystyki, kurs wykładów z gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego, proseminarium poświęcone problemom słowotwórstwa polskiego, kursy monograficzne z leksykologii i leksykografii polskiej. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych teorii i praktyce nauczania polskiego w środowisku rosyjskojęzycznym.
Kontakt: olleshkova@gmail.com

Liczewa Amelia - prof. dr hab., Zakład Teorii Literatury, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego, Bułgaria.
Jest autorką monografii teoretycznoliterackich Historie głosu, Teoria literatury (współautorka), Głosy i tożsamości w poezji bułgarskiej, Polityka dnia bieżącego, Krótki słownik terminów literackich (współautorka), Literatura. Lornetka. Mikroskop. Opublikowała także tomiki poetyckie. Jej wiersze tłumaczono na język francuski, niemiecki, hiszpański, polski, słowacki, chorwacki, węgierski. Redaktorka „Gazety Literackiej” oraz czasopisma „Literatura”. Członkini rady redakcyjnej czasopisma „Nauczanie języków obcych i glottodydaktyka”.
Kontakt: licheva@yahoo.com

Lipińska Ewa - dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska.
Autorka i współautorka licznych podręczników, artykułów i monografii z zakresu glottodydaktyki oraz emigracji i Polonii, m.in. Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności (2003), ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005), Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej (2012), Polskość w Australii – o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach (2013). W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z dwujęzycznością oraz metodyką nauczania języka polskiego jako drugiego, obcego i odziedziczonego, a w szczególności sprawności pisania.
Kontakt: ewa.lipinska@uj.edu.pl

Loewe Iwona - dr hab., Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Zainteresowania naukowe: problemy konstrukcji analitycznych w polszczyźnie w perspektywie stylistycznej, składniowej i leksykalnej, zagadnienia pragmatyczno-stylistyczne tekstów z funkcją perswazyjną (reklama, laudacja, zajawka radiowa, telewizyjna, zapowiedź prasowa), zagadnienia genologiczno-komunikologiczne paratekstów (nota redakcyjna, lid, zapowiedź, flesz), strategie retoryczne nowych mediów i mediów tradycyjnych w nowych odsłonach (autotematyzm, sposoby pozyskiwania odbiorcy, przemiany strategii dyskursywnych; nowe gatunki). Autorka monografii Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski (2001) i Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej (2007), współredaktorka antologii Język w mediach (2012) oraz monografii zbiorowej Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia (2014).
Kontakt: loewe@op.pl