RSS

Autorzy
Olchowa Gabriela - doc. Mgr, PhD, Katedra Języków Słowiańskich, Uniwersytet Macieja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja.
Autorka ponad 40 artykułów z zakresu etykiety językowej i języka religii w ujęciu porównawczym. Zajmuje się także glottodydaktyką, a zwłaszcza rozwijaniem kompetencji socjokulturowej. Interesuje się również stosunkami polsko-słowackimi oraz krytyką przekładu. Wydała monografię Przejawy perswazji w strukturze siedemnastowiecznych kazań polskiego kaznodziei Szymona Starowolskiego. Ponadto jest redaktorką tomów: Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí – súčasnosť a perspektívy; Język Polski i Kultura 1. Język, literatura i kultura w dydaktyce języka polskiego jako obcego, Język Polski i Kultura 2. Między dawnymi a nowymi czasy. Język – Literatura – Kultura – Media i współredaktorką monografii pt. Słowiański dialog kulturowy. Studia leksykalne i gramatyczne. Od 2012 roku współprowadzi Centrum Języka i Kultury Polskiej działające na UBM w Bańskiej Bystrzycy.
Kontakt: gabriela.olchowa@umb.sk

Ondruszová Tereza - Mgr., Katedra Slawistyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Ostrawski, Republika Czeska.
Doktorantka Katedry Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego, naukowo zajmuje się polsko-czeskim pograniczem językowym. Bada głównie środowiska kościelne, rzymskokatolickie. Jest także tłumaczką oraz lektorką języka polskiego. Wyniki swoich badań publikowała m.in. w „Poradniku Językowym” i „Studia Slavica”.
Kontakt: terka.o@centrum.cz

Opacka-Walasek Danuta - prof. dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Autorka książek: „...pozostać wiernym niepewnej jasności”. Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta (1996), Czytając Herberta (2001), Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku (2005) i licznych rozpraw w czasopismach i tomach zbiorowych na temat poezji polskiej XX wieku (m.in. Z. Herberta i C. Miłosza).
Kontakt: danuta.opacka-walasek@us.edu.pl

Ostaszewska Danuta - prof. dr hab., Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Wieloletni kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego. W swoich badaniach podejmuje zagadnienia polszczyzny historycznej oraz współczesnej, przedstawiając je za pomocą instrumentarium najnowszej lingwistyki. Jej publikacje obejmują takie dyscypliny językoznawcze, jak: fonetyka i fonologia, składnia, stylistyka, lingwistyka kulturowa, teoria tekstu, genologia. Jest autorką monografii: Organizacja tekstu a problem gromadzenia i scalania jego informacji (1991); Język poetycki Jana Andrzeja Morsztyna. Z zagadnień semantyki (1993); Postać w literaturze. Wizerunek staropolski (2001); Przeobrażenia składni jako wyznacznik tendencji nowatorskich w prozie artystycznej drugiej połowy XX wieku (2005). Jest także współautorką podręcznika akademickiego Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego (kilka wydań) oraz książki Polszczyzna XVII wieku – stan i ewolucja (2002). Ostatnie badania skoncentrowała na kształtowaniu się gatunków mowy w polszczyźnie, inicjując cykl rozpraw pt. Gatunki mowy i ich ewolucja oraz serię PWN pt. Zagadnienia i problemy współczesnej genologii (współredaktor R. Cudak). Jest członknią Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk: Oddział w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Komisji Stylistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN.
Kontakt: danutaostaszewska@wp.pl