RSS

Autorzy
Sarna Paweł - dr, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Autor dwóch monografii: Śląska awangarda. Poeci grupy Kontekst (2004), Przypisy do nicości. Poezja Zbigniewa Bieńkowskiego (2010) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Jego zainteresowania naukowe to: prasa społeczno-kulturalna, związki literatury i mediów, retoryka dziennikarska.
Kontakt: pawel.sarna@us.edu.pl

Sekiguchi Tokimasa - prof., Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych, Tokio, Japonia.
Tłumacz, specjalista z zakresu kultury i literatury polskiej. W latach 2000–2004 wiceprezes Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Jeden z inicjatorów i aktywny uczestnik Spotkań Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia. Wielokrotnie odznaczany za zasługi dla promocji Polski w świecie i dla kultury polskiej. Autor wielu artykułów publikowanych m.in. w „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, „Postscriptum Polonistycznym” i w serii „Literatura polska w świecie” oraz w „Slavia Occidentalis Iaponica” i w tomach konferencyjnych Spotkań Polonistyk Trzech Krajów. W jego dorobku tłumacza znajdują się m.in. Treny Jana Kochanowskiego, Historia literatury polskiej Miłosza, Matka Joanna od Aniołów Iwaszkiewicza, Iwona – księżniczka Burgunda Gombrowicza oraz korespondencja Chopina.
Kontakt: sekiguchi@tufs.ac.jp, tokimasa.sekiguchi@nifty.ne.jp

Seretny Anna - dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Glottodydaktyk, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z nauczaniem i uczeniem się słownictwa w języku obcym, leksykografią pedagogiczną oraz dydaktyką języka odziedziczonego (heritage language). Jest autorką dwóch monografii Definicje i definiowanie (1998) oraz Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych (2011), a także ćwiczeń rozwijających sprawność czytania Kto czyta – nie błądzi (2006), Per aspera ad astra (2008). Wraz z E. Lipińską napisała ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005), Między językiem ojczystym a obcym (2012), Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce (2013). Od 2002 r. jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów działającego przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a także egzaminatorem z ramienia Komisji.
Kontakt: anna.barbara.seretny@uj.edu.pl

Seretny Anna - dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z nauczaniem i uczeniem się słownictwa w języku obcym, leksykografią pedagogiczną oraz dydaktyką języka odziedziczonego. Jest autorką dwóch monografii Definicje i definiowanie (1998) oraz Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych (2011), a także ćwiczeń rozwijających sprawność czytania Kto czyta – nie błądzi (2006), Per aspera ad astra (2008) oraz obrazkowego słownika języka polskiego A co to takiego? (2003). Wraz z E. Lipińską napisała monografię ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005) i współredagowała m.in. zbiór Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (2006).
Kontakt: anna.barbara.seretny@uj.edu.pl

Siewierski Henryk - prof. dr. hab., Departament Teorii Literatury i Literatur Universidade de Brasília, Brazylia.
Historyk literatury, krytyk literacki, eseista, tłumacz. Autor m.in. książek: Spotkanie narodów (1984); Jak dostałem Brazylię w prezencie (1998); História da Literatura Polonesa (2000); Raj nie do utracenia. Amazońskie silva rerum (2006); Livro do Rio máximo do Padre João Daniel (2012); Architektura słowa i inne szkice o Norwidzie (2012). Przełożył na język portugalski m.in. dzieła Brunona Schulza, a na polski Mensagem (Przesłanie) Fernanda Pessoi.
Kontakt: hsbrasilia@hotmail.com

Skowronek Bogusław - prof. dr hab., Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej, Katedra Mediów i Badań Kulturowych, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska.
Główne zainteresowania badawcze to: lingwistyka kulturowa i kognitywna oraz filmoznawstwo, wiedza o mediach, studia kulturowe, kultura popularna. Autor książek: O dialogu na lekcjach w szkole średniej. Analiza pragmatyczno-językowa (1999); Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe (2007); Film w przestrzeni kultury audiowizualnej. Studia. Szkice. Interpretacje (2011); Mediolingwistyka. Wprowadzenie (2013).
Kontakt: bosko@up.krakow.pl

Skwara Marta - prof. dr hab., Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński, Polska.
Jej zainteresowania naukowe to: komparatystyka literacka i kulturowa, przekład kulturowy i badania recepcji, romantyzm i (post)modernizm europejski i transatlantycki. Najważniejsze publikacje: Wśród Witkacoidów: W świecie tekstów, w świecie mitów (2012); Serie recepcyjne wierszy Walta Whitmana. Monografia wraz z antologią przekładów (2014); Between “minor” and “major”. The case of Polish literature, w: T. D’haen, I. Goerlandt and R.D. Sell, eds., Major versus Minor? – Languages and Literatures in a Globalized World (2015).
Kontakt: martaskw@univ.szczecin.pl

Sobolewska Katarzyna - doktorantka, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Socjolog i kulturoznawca. Zainteresowania badawcze autorki skupiają się wokół zagadnień z zakresu socjologii teatru, a także problematyki przemian w teatrze i dramacie XX i XXI wieku widzianych przez pryzmat szeroko definiowanej kategorii „polityczności”.
Kontakt: katarzynasoblewska@poczta.fm

Sobotková Marie - Prof. PhDr, CSc., Katedra Slawistyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska.
Jej zainteresowania skupiają się wokół takich zagadnień, jak: historia literatury, komparatystyka literacka, czeska i polska historia literatury, polska literatura a film oraz czesko-polskie kontakty literackie i kulturalne od XVI w. do współczesności. Autorka kilku książek (m.in. Studie z české a polské literatury czy Najważniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego. Od Bogurodzicy do Norwida) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Kierownik oraz uczestnik wielu grantów badawczych realizowanych zarówno na Uniwersytecie Palackiego, jak i we współpracy z innymi uniwersytetami w Republice Czeskiej i w Polsce.
Kontakt: sobotkom@ffnw.upol.cz

Sordyl Alina - dr, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Kulturoznawczyni, jest autorką książki Między historią, kreacją i mitem (2001), poświęconej polskiej dramaturgii historycznej z lat 1968 - 1989. Zajmuje się teatrem telewizji, opublikowała szereg artykułów na temat estetyki, konwencji i poetyki teatru telewizji oraz książeczkę Teatr telewizji – pomiędzy reprezentacją a symulacją teatru (2010). Obecnie jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół teoretycznych zagadnień adaptacji teatralnej.
Kontakt: alina.sordyl@us.edu.pl

Spasowa Prawda - prof. dr hab., Bułgarska Akademia Nauk, Sofia, Bułgaria.
Jest wykładowcą filozofii w Akademii Sztuk Pięknych oraz estetyki w programie anglojęzycznego fakultetu filozofii Uniwersytetu Sofijskiego. Opublikowała trzy książki z zakresu filozofii. Tłumaczka z języka polskiego i angielskiego tekstów filozoficznych m.in. R. Ingardena, W. Tatarkiewicza, J. Tischnera, L. Kołakowskiego. S.I. Witkiewicza oraz tekstów literackich E. Orzeszkowej, J. Głowackiego, D. Masłowskiej.
Kontakt: pravdaspasova@yahoo.com

Spyrka Lucyna - dr, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Słowacystka, autorka prac z zakresu współczesnej literatury i kultury słowackiej, teorii przekładu i recepcji. Autorka książki Radošinské naivné divadlo, redaktorka trzeciego tomu Spotkania Słowacystów Polskich; publikowała w Studiach o przekładzie (red. P. Fast) oraz w Przekładach literatur słowiańskich (red. B. Tokarz), w rocznikach Polsko-Słowackiej Komisji Nauk-Humanistycznych „Kontakty”, „Pamiętniku Słowiańskim”, „Slovak Review of World Literature Research”, tomach zbiorowych publikowanych w Polsce i na Słowacji.
Kontakt: lucyna.spyrka@us.edu.pl

Steciąg Magdalena - dr hab. prof. UZ, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska.
Kierownik Pracowni Dziennikarstwa IFP, stypendystka rządu Danii w 2010 roku (Cultural Agrement Program). Zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów komunikacji masowej, genologii dziennikarskiej i sposobów wykorzystywania języka w różnych dyskursach publicznych, w tym przede wszystkim w dyskursie ekologicznym. Najważniejsze publikacje: Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej (2012); Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków dziennikarskich w radiu komercyjnym (2006); Kim jest językoznawca normatywista dziś? Przyczynek do dyskusji o zadaniach współczesnej normatywistyki („Poradnik Językowy”, nr 5/2014); Ekologia językoznawcza, czyli krytyczny nurt w ekolingwistyce („Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. LXVII/2012); Kryterium adekwatności środowiskowej w normatywnej ocenie terminologii ekologicznej („Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3–4/2009). Członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz uczestniczka Forum Badań nad Językiem i Ekologią (Forum Research on Language and Ecology: http://www.ecoling.net).
Kontakt: M.Steciag@ifp.uz.zgora.pl

Stefańczyk Wiesław - dr hab., Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Absolwent filologii polskiej oraz językoznawczych studiów doktoranckich UJ. Pracował jako lektor języka polskiego w zagranicznych ośrodkach polonistycznych w Niemczech (Freiburg), na Węgrzech (Pécs, Debreczyn) i w Estonii (Tallinn, Tartu). Jest autorem ponad 60 artykułów, dwu monografii: Język Polonii węgierskiej. Ujęcie typologiczne (Kraków 1995), Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej (Kraków 2007), trzech podręczników: Fleksja polska. Lengyel alaktan (Debreczyn 1996), Po tamtej stronie Tatr (Kraków 1997 – współautorstwo), Poola keel. Podręcznik języka polskiego dla Estończyków (Kraków 2000 – współautorstwo) oraz Słownika estońsko-polskiego (Kraków 2000 – współautorstwo). Zajmuje się zagadnieniami gramatycznymi, zwłaszcza morfologią, językoznawstwem porównawczym polsko-węgierskim oraz językami ugrofińskimi.
Kontakt: reinhold5@interia.pl

Sujkowska-Sobisz Katarzyna - dr, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Językoznawczyni, jej podstawowe prace naukowe dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych z komunikacyjno-genologicznym statusem różnych tekstów perswazyjnych (komunikatów reklamowych, negocjacji, kłótni, sporów, a zatem szeroko rozumianego dyskursu handlowego). Zajmują ją także wybrane aspekty translacji, komparatystyki, kognitywizmu, komunikacji międzykulturowej oraz krytycznej analizy dyskursu. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych między innymi w „Stylistyce” i „Języku Artystycznym”, współautorka Małego słownika teorii tekstu.
Kontakt: katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.pl

Suszek Ewelina - doktorantka, Zakład Literatury Współczesnej, Uniwer-sytet Śląski w Katowicach, Polska.
Magister filologii polskiej i filozofii (studia ukończone w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych). Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół polskiej poezji drugiej połowy XX wieku i estetyki współczesnej. Laureatka drugiej nagrody w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego. Autorka monografii Szybkość, pośpiech, kompresja. „Poetyka przyśpieszenia” w poezji Krystyny Miłobędzkiej (2014) oraz współredaktorka książki Przygody nierozumu: szaleństwo – myśl – kultura (2012).
Kontakt: suszek.ewelina@gmail.com

Symeonowa-Konach Galia - dr hab. prof. UAM, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska.
Zainteresowania badawcze: literatura bułgarska XX i XXI w., szczególnie modernizm, awangarda, postmodernizm; współczesne pisarstwo kobiece; ideologiczne paradygmaty literatury i kultury; translatoryka; kulturologiczne i socjologiczne ujęcia recepcji (w tym przekładów dzieł literackich); współczesna popkultura a media; kulturowa tożsamość, polityka kulturalna, tradycje i dziedzictwo kultury basenu Morza Śródziemnego. Wyd. m.in.: Постмодернизмът. Българският случай (Postmodernizm. Przypadek bułgarski), Poeta i lilia. Idee chrześcijańskie w twórczości Nikołaja Liliewa, Поетът и лилията. Християнски идеи в творчеството на Николай Лилиев, Sztuka świata. Atlas zabytków. Europa L-Z, t. XV–XVI. Jest autorką ponad 50 artykułów naukowych oraz 250 artykułów prasowych, opublikowanych w mediach elektronicznych i tradycyjnych w latach 1988–2012. W latach 90. była korespondentką w Polsce. W latach 1998–2000 pełniła funkcję dyrektora Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Laureatka licznych nagród.
Kontakt: gskonach@amu.edu.pl

Szałasta-Rogowska Bożena - dr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Historyk literatury, nauczyciel akademicki. Pracę doktorską poświęciła twórczości poetyckiej Bogdana Czaykowskiego (Urodzony z piołunów. O poezji Bogdana Czaykowskiego. Katowice-Toronto 2005). Autorka recenzji i szkiców interpretacyjnych dotyczących polskiej literatury współczesnej. W latach 2002−2003 wykładała język i literaturę polską na uniwersytecie w Toronto. Jej zainteresowania naukowe obejmują literaturę i sztukę polską dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku oraz glottodydaktykę (jest m.in. autorką książki do nauki języka polskiego jako obcego Dzień dobry. Zbór testów do podręcznika, Katowice 2006). W dalszym ciągu wiele uwagi poświęca literaturze polskiej w Kanadzie (m.in. opracowała wybór wierszy Bogdana Czaykowskiego Jakieś ogromne szczęście. Wiersze wybrane z lat 1956-2006. Kraków 2007 oraz zredagowała tom pokonferencyjny Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice. Katowice 2010).
Kontakt: bozenarogowska@poczta.onet.pl

Szewczyk-Haake Katarzyna - dr, Instytut Kultury Europejskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska.
Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół ekspresjonizmu literackiego, komparatystyki literackiej (zwłaszcza w obrębie literatury polskiej i literatur skandynawskich), korespondencji sztuk. Jest autorką książki Poezja Emila Zegadłowicza wobec światopoglądowego i estetycznego projektu ekspresjonizmu (Kraków 2008) oraz licznych publikacji w czasopismach i tomach zbiorowych.
Kontakt: haaczyk@amu.edu.pl

Szwed Anna - mgr, Warszawa, Polska.
Bułgarystka (ukończyła Wydział Filologii Słowiańskich Uniwersytetu Sofijskiego) i polonistka (Uniwersytet Warszawski); literaturoznawczyni, tłumaczka. W latach 1999–2001 – lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Sofijskim. Także instruktorka teatralna, socjoterapeutka i terapeutka uzależnień. Dyrektor placówki wychowania pozaszkolnego – Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” w Warszawie. Współpracuje z Fundacją Batorego jako redaktor wydania polskiego i bułgarskiego biuletynu „ArkA”.
Kontakt: olimamisia@wp.pl

Szwedek Weronika - lic., Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria.
Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest studentką studiów uzupełniających magisterskich na Uniwersytecie św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie. Jej zainteresowania naukowe obejmują: literaturę bałkańską, tradycje Słowian oraz lingwistykę stosowaną. Aktualnie jest w trakcie przygotowywania rozprawy magisterskiej na temat recepcji i dialogu twórczego między Wisławą Szymborską a Błagą Dimitrową.
Kontakt: weronikaszwedek@op.pl

Szybura Agata - mgr, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Lektorka języka polskiego jako obcego i drugiego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów i dorosłych. Przygotowuje pracę doktorską, w której zajmuje się m.in. diagnozą znajomości języka polskiego wśród uczniów imigranckich w krakowskich szkołach oraz procesem przyswajania przez nich polszczyzny w kontekście edukacyjnym.
Kontakt: agata.szybura@gmail.com