RSS

Autorzy
Ślawska Magdalena - dr, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Absolwentka filologii polskiej i politologii (specjalność dziennikarstwo i komunikacja społeczna). Autorka rozprawy doktorskiej Formy dialogowe w gatunkach prasowych. Jako doktorantka realizowała projekt z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. grant promotorski). Interesuje się zagadnieniami genologii lingwistycznej, języka mediów oraz pragmatyki i stylistyki tekstów prasowych. W powiązaniu z zainteresowaniami naukowymi prowadzi zajęcia dydaktyczne z kultury języka polskiego, stylistyki, pragmatyki językowej, gatunków dziennikarskich, retoryki i erystyki oraz konwersatorium z analizy języka prasy. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Autorka monografii Formy dialogu w gatunkach prasowych (2014). Organizatorka cyklu konferencji Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną – wspólnie z Małgorzatą Kitą.
Kontakt: magdalena.slawska@us.edu.pl

Świeściak Alina - dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Redaktor naczelna Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”. Zajmuje się XX-wieczną i najnowszą poezją polską. Opublikowała m.in. książkę Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku (2010).
Kontakt: alina.swiesciak@us.edu.pl

Święch Jerzy - prof., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska.
Autor prac poświęconych literaturze drugiej wojny światowej (Pieśń niepodległa. Model poezji konspiracyjnej 1939–1945, 1982; Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 1991; Literatura polska w latach II wojny światowej, VI wyd., 2002; Poeci i wojna, 2000), literaturze współczesnej (Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, 2006), teorii i historii przekładu artystycznego. Edytor dzieł K.K. Baczyńskiego, J. Czechowicza oraz J. Łobodowskiego.
Kontakt: jerzy.swiech@onet.pl