RSS

Autorzy
Tambor Agnieszka - dr, Instytut Nauk o Kulturze Polskiej im. I. Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Kulturoznawczyni, jej zainteresowania związane są przede wszystkim ze współczesnym kinem polskim i możliwościami wykorzystania go w nauczaniu cudzoziemców. Te zagadnienia były także tematem jej rozprawy doktorskiej. Jest autorką książki Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien oraz cyklu artykułów Półka filmowa publikowanych na łamach „Postscriptum Polonistycznego”. Opracowała również 8. tom serii Czytaj po polsku, zawierający przystosowane do celów glottodydaktycznych opowiadania Zofii Nałkowskiej Przy torze kolejowym oraz Tadeusza Borowskiego Proszę państwa do gazu wraz z zestawami ćwiczeń i zadań do tych tekstów.
Kontakt: tamboragnieszka@gmail.com

Tambor Jolanta - prof. dr hab., Instytut Języka Polskiego; Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień: fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, język artystyczny (szczególnie prozy science fiction), sytuacja językowa na Śląsku, nauczanie języka polskiego obcokrajowców. Jest członkinią m.in. Komisji Kultury Języka Polskiego PAN, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego „Bristol”. Autorka książek: Język polskiej prozy fantastyczno-naukowej (Katowice 1991), Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna (Katowice 2006, 2008), Oberschlesien – Sprache und Identität (Hildesheim 2011), kilkakrotnie wznawianego podręcznika Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego (wspólnie z Danutą Ostaszewską, Warszawa 2000 i wyd. następne) oraz autorką zbioru zadań do tegoż podręcznika Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia (Warszawa 2007); jest też redaktorką wielu prac naukowych i popularnonaukowych.
Kontakt: jolanta.tambor@us.edu.pl

Tarnowska Beata - dr hab. prof. UWM, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska.
Jest autorką następujących książek: Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza, (Olsztyn 1996), Między światami. Problematyka bilingwizmu w literaturze. Dwujęzyczna twórczość poetów grupy „Kontynenty” (Olsztyn 2004); Wokół „Kontynentów”. Szkice i rozmowy z poetami (Olsztyn 2011), a także tomu przekładów poezji Amira Ora Wiersz, (Olsztyn 2006). Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół problematyki przestrzeni przedstawionej w dziele literackim, bilingwizmu literackiego, polsko-izraelskich związków literackich, a także zagadnień przekładu artystycznego. Większość prac dr hab. Beaty Tarnowskiej dotyczy polskiej literatury powstającej na obczyźnie po 1945 roku.
Kontakt: beatatarn@interia.pl

Timofejew Dmitrij - mgr, Instytut Slawistyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Karola w Pradze, Republika Czeska.
Slawista, studiował w Moskwie, obecnie jest doktorantem Uniwersytetu Karola w Pradze. Jego główne zainteresowania to: rozwój języka czeskiego w XVIII wieku, literatura XVIII wieku, kroniki ludowe; interesuje się także kulturą i literaturą polską oraz przekładem (przekłada z języków: czeskiego, rosyjskiego, angielskiego i polskiego). Jest autorem kilku publikacji w czasopismach oraz w tomach zbiorowych.
Kontakt: dm.timofeyev@gmail.com

Titova Irina - doktorantka, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersyet Śląski w Katowicach, Polska.
Absolwentka Uniwersytetu w Krasnojarsku i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania są związane z badaniami komparatystycznymi przede wszystkim w zakresie literatury współczesnej. Przygotowuje dysertację poświęconą marginalności w literaturze.
Kontakt: wsedozwoleno@gmail.com

Toffel Sandra - mgr, Katolicki Uniwersytecie w Leuven, Belgia.
Absolwentka komparatystyki oraz studiów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jej praca magisterska z dziedziny glottodydaktyki była opisem realizacji autorskiego projektu kursu języka polskiego na poziomie B1, przygotowanego zgodnie z zasadami podejścia zadaniowego i przeprowadzonego w ramach Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej przy UJ. Autorka jednostki lekcyjnej Żyć na walizkach w zbiorze 40 koncepcji dobrych lekcji (2011, red. A. Rabiej i in.). Obecnie lektorka języka polskiego na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia).
Kontakt: sandra.toffel@arts.kuleuven.be

Tratsiak Volha - mgr, Katedra Białorutenistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska.
Magister filologii białoruskiej, językoznawca. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół onomastyki, polityki językowej w Polsce i na Białorusi, kultury języka białoruskiego, nauczania języka białoruskiego jako obcego. Najważniejsze publikacje to artykuły w „Acta Albaruthenica”, czasopiśmie naukowym Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego: Dvuchmounyja nazvy na Belastoczczyne (2014); Historyja perajmenavannjau na Belarusi (2010); Semantyczny analiz ajkonimau u Hrodzenskaj voblasci (2009).
Kontakt: vtratsiak@uw.edu.pl